Spoločnosť Applied Precision s.r.o. pôsobí v oblasti :
• Vývoja a výroby systémov na overovanie elektromerov a iných špeciálnych presných prístrojov [... viac]
• Merania elektrických veličín v kalibračnom laboratóriu akreditovanom podľa normy ISO/IEC 17025 [... viac]
Skúšanie akustických a tepelnotechnických vlastností stavebných materiálov a konštrukcií :
LABORATÓRIÁ STAVEBNEJ AKUSTIKY vybavené na meranie
• vzduchovej nepriezvučnosti
• krokovej nepriezvučnosti
• zvukovej pohltivosti

TEPELNOTECHNICKÉ LABORATÓRIÁ vybavené na meranie
• telepnej vodivosti
• tepelného odporu doskových izolácií
• tepelného odporu potrubných izolácií

SLUŽBY
• skúšanie stavebných materiálov a konštrukcií v skúšobných laboratóriách
• preukazovanie zhody stavebných výrobkov, podľa zákona NR SR č.90/1998 Z.z.
• overenie technológií a projektov priamo na stavbe v zmysle príslušných noriem
• návrhy riešení zvukovoizolačných dverí, podláh, stien a pod.
• odborné posudky, akustické merania pre potreby kolaudácie
• konzultácie a poradenstvo v rámci stavebnej fyziky
• certifikát energetickej náročnosti budov

 Certifikát manažérstva kvality  Osvedčenie o akreditácii  Osvedčenie o autorizácii  Osvedčenie o notifikácii
Navštívte nás na výstave
CONECO


Produktový prospekt
Produktový prospekt


Náš článok v časopise
DOM A BYT 03/2009
Okno, ktoré sa nebude rosiť
© Applied Precision